پیمانکار تخصصی تحکیم خاک به روش نیلینگ و انکراژ  و پیمانکار  نقشه برداری
پیمانکار تخصصی تحکیم خاک به روش نیلینگ و انکراژ  و پیمانکار  نقشه برداری
AIQ.IR

کشش نیل و استرند

نقشه برداری

تحکیم خاک

کشش نیل و استرند با تجهیزات مناسب

انجام کلیه امور نقشه برداری

شامل راه , خط لوله , توپوگرافی ,  ار تی کی , جی

پی اس ساختمانی , لیزر اسکنر با شرایط و تجهیزات مناسب

 

 

اجرای میکروپایل (ریز شمع) ، نیلینگ (میخکوبی)

، گودبرداری های عمیق همراه با پایدارسازی گود ،

سازه نگهبان-اجرای دیوار برلنی- ، کشش  نیل انکر

بولت و استرند

 

خدمات ما

نقشه برداری

مسیر

ساختمانی

پایش و مانیتورینگ گودهای ساختمانی تونل و سد

­

اجرای عملیات نیلینگ و انکراژ و طراحی آن

اجرای انواع آزمایش باربری نیلینگ شامل آزمایش های تأیید (Verification) ، اثبات (Proof) و خزش (Creep) جهت بررسی ظرفیت باربری نیل ها ، صحت حفاری مناسب چال ها ، نصب میخ و عملیات تزریق در طول عملیات ساخت.